Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browsersinstellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browserinstellingen aan te passen.

Algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper

Al  onze  verkopen  worden  beheerst  door   deze  algemene verkoopsvoorwaarden,  zelfs  indien   de  medecontractant  zou  verwijzen  naar  de  bij  hem   geldende verkoopsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Huidige verkoopsvoorwaarden vervangen of wijzigen alle vroegere voorwaarden overeengekomen tussen  partijen. Iedere  ondertekenaar van de bestelbon verbindt zich hoofdelijk voor de rechtspersoon waarvoor hij handelt.
Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur of goederen moet  gebeuren bij aangetekende brief.   In geval van klacht wegens niet-conformiteit, dient  de klacht, op straffe  van onontvankelijkheid, bij LOWYCK JEAN-PAUL BVBA toe te komen  ten laatste  8 dagen  na levering  van de goederen.  In geval van klacht wegens verborgen gebreken, dient  de klacht, op straffe  van onontvankelijkheid, bij LOWYCK JEAN-PAUL BVBA toe te komen  ten laatste  8 dagen  na de ontdekking van dit gebrek.  In elk geval zijn klachten die bij LOWYCK JEAN-PAUL BVBA toekomen later dan 6 maanden na de levering  of 6 maanden na doorverkoop door  de koper  onontvankelijk. Het indienen van een klacht ontheft de koper  niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkele teruggave kan uitgevoerd worden zonder  enerzijds een gemotiveerde en geschreven uitleg  van de koper,  geadresseerd aan LOWYCK JEAN-PAUL BVBA, ten minste  5 dagen  voor de terugzending van de goederen en anderzijds de geschreven instemming vanwege LOWYCK JEAN-PAUL BVBA.   Deze instemming houdt geen enkele  bekentenis in met betrekking tot grieven  van de koper. LOWYCK JEAN-PAUL BVBA houdt zich het recht  voor de teruggeleverde goederen te vervangen. LOWYCK JEAN-PAUL BVBA is maximaal gehouden tot  vergoeding van de schade, zowel  de directe als de indirecte schade als de schade tengevolge van zichtbare dan wel verborgen gebreken, ten belope  van de factuurwaarde van het ondeugdelijke goed.
In België  zijn de prijzen  van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA behoudens strijdige vermelding, exclusief leverings-, transport- en verzekeringskosten en exclusief BTW.  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA heeft het recht  deze prijzen aan te passen  indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied  van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen en belastingen en andere  overheidslasten, in de valutakoersen, in de prijs van energie,  grondstoffen, in de lonen of in één van de andere  bestanddelen van de kostprijs van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Wijziging van de prijs om vermelde reden kunnen geen grond vormen voor de koper om tot annulatie van de bestelling over te gaan.

De eventueel voorziene leveringstermijn is enkel ten indicatieve titel vermeld en is niet van strikte toepassing. De koper kan in geen geval het niet-respecteren van de leveringstermijn opwerpen om schadevergoeding en/of  de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij LOWYCK JEAN-PAUL BVBA meer dan 30 dagen in gebreke zou blijven een verklaring aan de koper te verschaffen nadat  de koper LOWYCK JEAN-PAUL BVBA bij aangetekende brief in gebreke zou hebben gesteld omtrent het niet-respecteren van de voorziene leveringstermijn. De koper is maximaal gerechtigd op een schadeloosstelling ten belope  van het betaald voorschot.

 • Gratis levering en plaatsing omvat:
  • Verplaatsing tot een straal van 30km
  • Levering door 1 persoon
  • 30 minuten tijd ter plaatse
  • Levering op gelijkvloerse en vlot bereikbare ruimte
  • Aansluiten op de bestaande voorziening

 • Niet inbegrepen:
  • Extra tijd na eerste 30 minuten ter plaatse aan €15 / 15 minuten
  • Extra installatiemateriaal
  • Uurloon tweede man
  • Verhuislift indien op verdiep

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel gevestigd te Fort Lapin  13, 8000  Brugge of op onze exploitatiezetel, tenzij schriftelijk anders werd  bedongen. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege, zonder aanmaning een conventionele intrest  gelijk  aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 5% op jaarbasis, te rekenen  vanaf  faktuurdatum. Bovendien wordt het bedrag van de factuur, of het saldo  ervan, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling op het factuurbedrag, te weten  van 20%  op de schijf tot  2.500  EUR, vervolgens 15%  op de schijf  van 2.501  EUR tot  12.500  EUR en tenslotte 10%  daaropvolgend, met  een minimum van 100 EUR per factuur en een maximum van 5.000  EUR, zonder  afbreuk te doen  aan de eventuele toepassing t.a.v. de debiteur van artikel  1244 B.W. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels  of cheques evenals  andere  inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.  Het aanvaarden van een wisselbrief, cheques of orderbriefjes en andere  betalingsmiddelen heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg  zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Bij niet-betaling of niet-uitvoering van de verplichtingen van de koper  behoudt LOWYCK JEAN-PAUL BVBA zich het recht  voor om zijn diensten stop  te zetten. Tevens behoudt LOWYCK JEAN-PAUL BVBA  zich  het recht  voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel  of het nog niet uitgevoerde gedeelte.  De koper blijft gehouden tot betaling van het gepresteerde. In geval van niet-uitvoering door LOWYCK JEAN-PAUL BVBA zal de consument en enkel de consument recht hebben op schadevergoeding voor zijn bewezen schade.
Elk risico  betreffende de goederen valt ten laste van de koper  vanaf  het ogenblik dat deze goederen de magazijnen van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA verlaten,  ook al zou overeengekomen zijn dat verzendings-, transport- en verzekeringskosten ten laste vallen van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA. Manco’s en beschadigde colli’s dienen  op straffe  van verlies  van rechten voor de koper,  op de transportdocumenten te worden vermeld.
De door  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA  geleverde goederen blijven  eigendom van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA  zolang  deze waren  niet  integraal betaald zijn of zolang niet alle wissels  en/of  cheques integraal geïncasseerd zijn door  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA.   Voor een bedrag gelijk aan het nog te betalen  saldo  zijn de goederen in consignatie bij de kopers. LOWYCK JEAN-PAUL BVBA kan op elk ogenblik de goederen revindiceren. De vordering hiertoe  wordt aan de koper bij gewone brief of bij faxbericht kenbaar  gemaakt. De koper  verbindt zich ertoe  de aangekochte doch  niet volledige betaalde goederen niet te verkopen, te verhuren of weg  te schenken. Door  de eenvoudige wanbetaling van één afkorting, het onbetaald zijn gebleven van een wissel  op de vervaldag of de niet integrale betaling van de verkoopprijs op de vervaldag, is de koper  van rechtswege en zonder  ingebrekestelling in mora  gesteld, wordt de koop  ontbonden, kan LOWYCK JEAN-PAUL BVBA ten alle tijde  het geleverde goed  weghalen, op kosten van koper,  zonder  enige  rechtsformaliteit en de verkoop als ontbonden beschouwen lastens  de koper.  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA behoudt zich het recht  voor integrale betaling van de goederen te eisen. In geval van terugontvangst van de goederen door  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA en voor zover deze goederen objectief nog in goede  staat worden bevonden, bekomt de koper de betaalde prijs terug onder aftrek  van: (1) de winstderving forfaitair begroot op 30%  van de verkoopprijs (incl. BTW), (2) de schadevergoeding voor  extra beheers- en administratiekosten forfaitair begroot op 10%  van de verkoopprijs (incl. BTW), en (3) een bedrag gelijk aan de waardevermindering van het goed  begroot op 6%  van de verkoopprijs (incl. BTW) per begonnen maand  verlopen tussen  levering en teruggave.  Desgevallend blijft de koper nog gehouden het verschil in zijn nadeel  te betalen  aan LOWYCK JEAN-PAUL BVBA. 
De verbintenissen van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA als van de koper  worden geacht uitgevoerd te zijn op de maatschappelijke zetel van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA.
LOWYCK JEAN-PAUL BVBA  houdt zich  het  recht  voor  om,  ingeval  van  staking, oorlog, overstroming, brand, vorst,  vervoermoeilijkheden, machinebreuk of  in alle andere  gevallen  die de mogelijkheid tot  het nakomen van de verbintenissen van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA  bemoeilijken of verhinderen, deze feiten  te aanzien  als gevallen  van overmacht, welke  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA toestaat de op dat ogenblik in uitvoering zijnde diensten op te schorten gedurende de periode van overmacht of te verbreken, zonder dat koper gerechtigd is om schadevergoeding te vorderen lastens  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA.
Elke annulering van een bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren.  Zij is slechts geldig  mits de schriftelijke aanvaarding door  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA. In dergelijk geval  is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30%  van het gefactureerde bedrag (incl. BTW) verschuldigd, te vermeerderen met de eventuele verzendings- en terugnamekosten en te vermeerderen een conventionele intrest  gelijk  aan  de  wettelijke rentevoet verhoogd met  5%  op  jaarbasis vanaf  de  ingebrekestelling tot betaling van de schadevergoeding.  Als annulering van een bestelling wordt eveneens beschouwd de weigering ingevolge niet betaling van een levering  tegen  rembours of tegen  contante betaling.  Als annulering van een bestelling wordt tevens  beschouwd de weigering tot inontvangstname van de goederen op de overeengekomen plaats.
Indien het vertrouwen van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA in de kredietwaardigheid van de koper  geschokt wordt door daden  van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of  aanwijsbare andere  gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane  verbintenissen in vraag  stellen  en/of  onmogelijk maken,  behoudt LOWYCK JEAN-PAUL BVBA zich het recht  voor van de koper  geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper  weigert hierop  in te gaan, behoudt LOWYCK JEAN-PAUL BVBA zich het recht  voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds  geheel of gedeeltelijk werden verzonden, en dit ten laste van de koper.  In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding de koper het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake  in het artikel  aangaande annulering. 
Partijen treden in een nettingverhouding waardoor zij steeds  het recht  hebben om schuldvorderingen tegenover elkaar  te compenseren. 
Elk geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt beheerst door  het Belgisch Recht.   Enkel de rechtbanken van BRUGGE  of van de plaats  waar de exploitatiezetel van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA gevestigd is, zijn bevoegd om er kennis  van te nemen.  LOWYCK JEAN-PAUL BVBA is ook gemachtigd zijn vordering in te leiden voor de rechter die wordt aangewezen in artikel  624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
Het niet-uitoefenen of het niet-eisen van een strikte toepassing van deze verkoopsvoorwaarden t.a.v.  de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht  van LOWYCK JEAN-PAUL BVBA om zich later steeds  op de strikte toepassing van de verkoopsvoorwaarden te beroepen.  Eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden, raakt  niet aan de geldigheid van de andere  clausules.  Partijen  zullen  een eventueel nietige  clausule  vervangen door  een clausule  die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van partijen. 
In geval van interpretatieproblemen omtrent deze algemene voorwaarden, primeert de Nederlandstalige versie.