Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browsersinstellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browserinstellingen aan te passen.

Algemene voorwaarden

 1. Een bestelling bij Lowyck Jean-Paul bvba is pas geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege en mits de ontvangst van een voorschot ten belope van minimum 20% (of eventueel de gehele betaling van het totale verschuldigde bedrag).


 2. Elke annulering van een bestelling in ons winkelpunt dient per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Lowyck Jean-Paul bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20%. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving, zonder dat Lowyck Jean-Paul bvba ertoe gehouden is enige schade in detail aan te tonen.


 3. Elke annulering van een online bestelling op onze webshop dient hetzij per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Lowyck Jean-Paul bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling van uw aankoop zal enkel geschieden via onze bankrekening.


 4. Een annulatie is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Lowyck Jean-Paul bvba.


 5. In de Lowyck Jean-Paul bvba winkelpunt verkochte goederen worden niet teruggenomen of geruild.


 6. Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website:

  6.1. Het verzakingrecht geldt enkel op goederen onderworpen aan volgende voorwaarden: klant moet een particulier consument zijn; het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd; het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt. zodra de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.

  6.2. Indien de particuliere klant niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, de betreffende producten op zijn kosten aan Lowyck Jean-Paul bvba terug te zenden. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. Wanneer aan de verpakking schade is toegebracht door het onvoorzichtig te openen, is er een minimum waardevermindering van 25%. Ook de binnenin verpakkingen (zoals piepschuim, plastiek beschermfolie, etc) dienen ongeschonden te zijn. Bij het ontbreken ervan of beschadiging is er tevens een waardevermindering van minimum 25%. Behoudt hij de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot de waarborg dan ook onverminderd van kracht.

  6.3. Lowyck Jean-Paul bvba moet binnen de vernoemde termijn van 14 werkdagen per brief of via een geldig e-mail op de hoogte worden gebracht van de terugzending. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Lowyck Jean-Paul bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.

  6.4. Lowyck Jean-Paul bvba zal de terug ontvangen producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Wij zullen de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele en onbeschadigde verpakking terug bereiken, voorzien van alle origineel bijgevoegde toebehoren.

  6.5. Lowyck Jean-Paul bvba zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

  6.6. Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is.
 1. Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, doch steeds zo goed mogelijk nagevolgd. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. 


 2. Wanneer blijkt dat door een gebrek aan beschikbaarheid van goederen niet kan worden geleverd, kan hiervoor niet enige schadevergoeding worden geëist.


 3. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft Lowyck Jean-Paul bvba van iedere verdere verplichting tot levering van goederen of diensten. Een eventuele tijdelijke opschorting van levering of van taken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn.


 4. Lowyck Jean-Paul bvba behoudt zich te allen tijde het recht voor in onze winkelpunten bestelde doch niet afgehaalde goederen - zonder opgaaf van redenen - onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper. 


 5. In geval van winkelverkoop dient hoort de koper de goederen onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De ontvangstnamen dekt Lowyck Jean-Paul bvba voor alle zichtbare gebreken. Vrijwaring voor verborgen gebreken is enkel verschuldigd door onze onderneming verschuldigd indien wij binnen 7 werkdagen na de levering ervan worden ter kennis gesteld. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden. 
 1. De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip of elders nog installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht. 


 2. In het geval dat de klant de producten terugzendt zullen deze pas weer voor risico van Lowyck Jean-Paul bvba zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten.
 1. Alle winkelverkopen of dienstverleningen dienen per definitie door de klant contant voldaan te worden bij afhaling. Als betaalmiddelen aanvaarden wij cash, Bancontact/Mister Cash, Visa of Mastercard. Op Visa en Mastercard wordt de commissiekost ten bedrage van 1.5% doorgerekend aan de klant. Online aankopen kunnen enkel voldaan worden via de op de website beschikbare betalingsmodule. 


 2. Bedrijven en openbare instanties kunnen na een administratieve aanvraag van Lowyck Jean-Paul bvba een goedkeuring verkrijgen om winkelaankopen steeds via overschrijving of door middel van een bedrijfscheque te betalen. De behandeling van zulk een aanvraag kan tot 10 werkdagen in beslag nemen. Volgende informatie dient te worden voorgelegd: Statuten van de onderneming, zoals verschenen in het Belgisch staatsblad; Kopie van de identiteitskaart van de contactpersoon; Een ingevuld formulier "kredietaanvraag" met inbegrip van een solvabiliteitsverklaring van uw bankinstelling. Een eerste aankoop van een nieuwe klant kan echter enkel contant of via de betaalterminal voldaan worden! Ook wanneer een onderneming betalingsfaciliteiten geniet, zijn strikte bestel- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Bestellingen worden in zulk geval enkel aanvaard mits officiële en gedagtekende bestelbon van de betreffende instelling of onderneming. 


 3. Indien het vertrouwen van Lowyck Jean-Paul bvba in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Lowyck Jean-Paul bvba zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. 


 4. Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van Lowyck Jean-Paul bvba tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de koper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. 


 5. Indien de koper in gebreke is te betalen, is Lowyck Jean-Paul bvba niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. 


 6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere - zelfs niet vervallen - facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het overschrijden van een opgegeven betalingstermijn resulteert automatisch in het vervallen van alle eerder toegekende betalingsfaciliteiten. 


 7. Bij het verstrijken van de vervaldatum is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De vaste administratiekost voor het verzenden van een 3de aangetekende herinnering bedraagt 75 euro excl. 21% BTW. 


 8. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd. 


 9. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.
 1. Voor elke toepassing van de waarborg, moet de klant de factuur of de leveringsbon, met uitsluiting van ieder ander document, voorleggen. 


 2. Wegens de hoedanigheid van tussenpersoon van Lowyck Jean-Paul bvba, beperkt de waarborg aangaande de geleverde goederen zich in ieder geval en zonder enige uitzondering tot die door de producent/fabrikant verleend. Deze waarborg is persoonlijk aan de koper. Lowyck Jean-Paul bvba verwijst de klant naar de eventueel bijgevoegde handleidingen, de website van de producent en naar de inlichtingen die voorkomen op de geschreven waarborg, onder meer voor wat betreft de inhoud van de waarborg alsook voor de essentiële voorwaarden van de toepassing ervan. Het in ontvangst nemen van de levering door de klant geldt als aanvaarding van de voorwaarden en waarborg van de producent. In sommige gevallen kunnen wij optioneel uitgebreide garanties voorstellen. Alle waarborgen zijn carry in waarborgen, de ophaling of de-installatie van het defecte goed is betalend voor de koper. Ook het terugplaatsen en installeren van het herstelde goed is op kosten van de koper. Hiervoor geld een verplaatsingsvergoeding van 0.25 euro excl. 21% BTW per km en een vergoeding van 45 euro excl. 21% BTW per beginnend uur. 


 3. De producent bepaalt ook de manier waarop een defect behandeld moet worden. Lowyck Jean-Paul bvba moet deze opgelegde procedures steeds volgen teneinde een correcte afhandeling te garanderen. Wij kunnen enkel tot onmiddellijke omruiling overgaan als zulke procedure door de fabrikant wordt ondersteund. 


 4. Om aanspraak te maken op een waarborg dient het defecte artikel steeds in zijn originele verpakking en met alle toebehoren te worden aangeboden binnen de geldende garantietermijn. Ook artikelen buiten garantie dienen vakkundig verpakt te zijn om de kans op beschadiging of verlies te beperken. Indien dat niet het geval is, kan Lowyck Jean-Paul bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende defecten die daaruit voortvloeien. 


 5. In geval van terugname door Lowyck Jean-Paul bvba van een volledig en niet beschadigd artikel worden enkel andere goederen of geschenkbons voor dezelfde waarde ter compensatie aangeboden. 


 6. Lowyck Jean-Paul bvba mag en zal nooit installaties of herstellingen uitvoeren door middel van niet officieel aangekochte en geregistreerde softwarelicenties. 


 7. Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, storm en water vallen nooit onder garantie. Hetzelfde geldt voor software configuratieproblemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software. 


 8. Lowyck Jean-Paul bvba is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, evenals tijdens het transport of de plaatsing ervan. 


 9. Vervoer- en /of administratiekosten voor herstellingen tijdens of buiten de waarborgperiode van de producent/fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. 


 10. Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de waarborgperiode.


 11. Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 3 maanden eigendom van Lowyck Jean-Paul bvba.
 1. Iedere klacht met betrekking tot uit onze winkelpunten geleverde goederen moet per brief of via een geldig e-mail gericht worden aan de maatschappelijke zetel van Lowyck Jean-Paul bvba, en dit binnen de 7 werkdagen na de levering. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Lowyck Jean-Paul bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.


 2. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal Lowyck Jean-Paul bvba dat kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.
Lowyck Jean-Paul bvba verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Brugge.
Lowyck Jean-Paul bvba behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn vervangend aan alle vorige verkoopsvoorwaarden, datum van opstelling.